Sensor Logic Brick: status

status
 • Returns the status of the sensor

Type: 
 • integer

Values:

 • 0 = KX_SENSOR_INACTIVE = sensor inactive
   
 • 1 = KX_SENSOR_JUST_ACTIVATED = sensor just activated
   
 • 2 = KX_SENSOR_ACTIVE = sensor active
   
 • 3 = KX_SENSOR_JUST_DEACTIVATED = sensor just deactivated
Sample Code


################  get the status of the sensor

# import bge module
import bge

# get the controller
cont = bge.logic.getCurrentController()

# get the sensor named Sensor_1
sen = cont.sensors["Sensor_1"]

# get the status of the sensor
status = sen.status